Tussenstand

Dit jaar startte Justus een eigen onderneming met als belangrijke doelen voor de komende vijf jaar:

 • het verder uitbouwen van de IT Shop met trainingen en workshops
 • het opzetten van een kippenboerderij, waarin boeren een aandeel hebben
 • het belonen van goed presterende studenten (hogere studiebeurzen)
 • het inschakelen van studenten als vrijwilliger in de gemeenschap

Elimu Holland is een van de aandeelhouders van zijn onderneming en heeft toegezegd in 2017 ongeveer € 7.000 bij te dragen:

 • € 2.500 personeelskosten
 • € 3.000 studiebeurzen
 • € 1.500 project investeringen

Halverwege het jaar hebben we aan donaties bijna € 3.600 ontvangen, bijna € 2.900 van onze vaste donateurs en ik heb ruim € 700 ontvangen als vergoeding voor het uitvoeren van klusjes.

We hebben tot nu toe ruim € 6.000 uitgegeven, € 3.000 aan studiebeurzen, € 1.300 aan personeelskosten,  € 1.400 projectinvesteringen en de rest aan organisatiekosten.

Bart heeft afgelopen zondag uitgebreid met Justus gesproken over de stand van zaken en de ontwikkelingen van de projecten: de IT shop en het kippenproject. Voor de ontwikkeling van de IT shop is een nieuwe printer noodzakelijk.  Hij wil IT shop uitbreiden met een servicepunt voor opnames, deposito’s en betalingen met de mobiele telefoon. We willen hem daarbij graag helpen, want deze service is een Kenia volop in ontwikkeling. Deze service is financieel aantrekkelijk en trekt bovendien veel klanten naar de IT shop.

Jullie allemaal bedankt voor jullie steun in het afgelopen halfjaar!

Persoonlijk nieuws: een baby!

Er is groot persoonlijk nieuws voor Justus Mulwa. Hij en zijn vrouw Abigail hebben een prachtige baby gekregen: Samuel. Op 5 mei zijn moeder en zoon uit het ziekenhuis ontslagen. Het gezin maakt het uitstekend!
In Manda, Kenia is inmiddels het regenseizoen begonnen en dat had het land hard nodig.

De eerste maanden van dit jaar is er weer van alles gebeurd in Manda. Een korte update:

De IT-shop loopt goed. Er komen gestaag inkomsten binnen en dat is exact wat we willen bereiken: zelfredzaamheid. In gesprekken gaan we de komende weken onderzoeken op welke wijze we die inkomsten nog kunnen verhogen. Momenteel levert de IT-shop kopieerwerk, printwerk, telefoonapparatuur etc. Maar er worden ook computertrainingen gehouden. En door de aanloop is zelfs wat te verdienen door blikjes frisdrank te verkopen.

Het kippenproject nadert een belangrijke mijlpaal. Afgelopen weken is veel werk verzet om huisvesting te maken voor de kippen en de er zijn inmiddels heel wat kippen in huis. Er wordt momenteel nagedacht om een broedmachine aan te schaffen. Uiteindelijk moet de verkoop van kippen en eieren zo na de zomervakantie in gang gaan. Spannende momenten.

Tenslotte is er een Carrieredag gehouden in Manda voor de scholieren van de secondary school. Dit is een inspirerende dag geworden met presentaties over carrière kiezen, discipline, relaties etc. Ook zijn de de nieuwe (aangescherpte) regels voor studiebeurzen uitgelegd. De studenten komen nu in aanmerking voor een studiebeurs als ze boven de gestelde norm komen met hun prestaties.

Vijfjarenplan

Op 31 december 2016 heeft Justus zijn driejaren project af. Hieronder kort de belangrijkste resultaten:

 • het aantal ziektegevallen is met meer dan 35% gedaald (doel was -20%)
 • driekwart van de gezinnen beschikt over een eigen latrine
 • de apotheek loopt goed met maandelijkse netto opbrengst van € 70
 • de IT shop loopt goed met een maandelijkse netto opbrengst van € 120
 • het studiefonds loopt goed, Justus heeft enkele verbeteringen voorgesteld
 • het drinkwater project is mislukt

Op 1 januari start Justus met een commercieel bedrijf waarin hij al zijn activiteiten onderbrengt. De overheid stelt nieuwe regels aan het instandhouden van apotheken. Justus moet de apotheek per 1 januari overdragen aan een gecertificeerde apotheker.

De commerciële activiteiten moeten leiden tot meer economische activiteiten en meer inkomen voor de gemeenschap. Een 30-tal boeren worden betrokken bij de kippen farm, waardoor zij in staat zijn meer inkomen te genereren. De eerste commerciële activiteiten van het bedrijf zijn:

 • het verder uitbouwen van de IT Shop met trainingen en workshops
 • het opzetten van een kippenboerderij, waarin boeren een aandeel hebben
 • het belonen van goed presterende studenten (hogere studiebeurzen)
 • het inschakelen van studenten als vrijwilliger in de gemeenschap

Aan het eind van deze vijf jaar moet zijn bedrijf zoveel omzet genereren dat het zelfstandig verder kan. Elimu Holland heeft een overeenkomst afgesloten met het bedrijf van Justus met een looptijd van 5 jaar. Elimu Holland is aandeelhouder en stelt in 2017 een bedrag beschikbaar van € 350 per maand. Jaarlijks neemt deze bijdrage met 20% af. Na vijf jaar staat het bedrijf op eigen benen.

Zie voor meer informatie het Jaarverslag 2016 op de ANBI pagina.

 

Nieuwe donateurs

De folder die we in oktober aan al onze vrienden hebben verzonden heeft veel reacties opgeleverd. Een greep uit de reacties:

 • Mooie folder!
 • Wat hebben jullie veel bereikt!
 • De folder geeft een goed beeld van wat jullie doen
 • Ik wil wel donateur worden, waar staat het bankrekeningnummer?

We hebben er 5 nieuwe donateurs bij en de folder heeft tot nu toe € 750 extra opgeleverd. We hebben inmiddels in totaal 50 donateurs. Bedankt voor jullie reacties!

Onze bankrekening: NL31 RABO 0129 9979 27

 

6 laptops voor de IT Shop

Op vrijdag 14 oktober heeft Justus 6 laptops ontvangen voor de IT Shop. Deze (gebruikte) laptops waren door collega’s van Bart beschikbaar gesteld. We konden ze meegeven aan een groep leraren die met Teachers4Teachers twee weken geleden naar Kenia zijn vertrokken.

20161013_154356

Justus gaat deze laptops geschikt maken voor gebruik in Kenia. Hij beschikt nu over 8 laptops en kan daarmee cursussen geven voor jongeren in Manda en omgeving. Het zijn cursussen over het gebruik van Windows programma’s als Word en Excel.

Bedankt aan allen die hieraan hebben meegewerkt!

Justus heeft nieuwe plannen, wie helpt hem verder?

Deze week hebben we de nieuwe folder aan al onze donateurs gestuurd. In de folder een overzicht van alles wat we in de afgelopen 15 jaar in Kenia hebben bereikt. Je vindt daarin ook wat Justus de komende jaren van plan is. Als je de folder hebt gelezen, gooi hem dan niet weg, maar geef hem door aan vriend of kennis die mogelijk geïnteresseerd is en Justus ook wil steunen.
Alvast bedankt!

img_6892

Chicken House

Afgelopen maand zijn wij (Bart en Johan) druk in gesprek geweest met Justus over de toekomst van zijn project. Hij stelt voor de komende 5 jaar een nieuwe aanpak voor. Hij wil samen met een kleine groep boeren in Manda een kippenproject starten.  We stellen samen een projectplan op voor deze nieuwe onderneming. Doel is tweeledig. Allereerst dat het project na vijf jaar zoveel geld oplevert dat alle kosten van het project uit de opbrengst kunnen worden gedekt, ook het salaris van Justus en zijn medewerkers. Daarnaast zullen 15 tot 30 boeren met hun kippenbedrijfje voldoende geld verdienen om in hun levensbehoefte te voorzien en hun kinderen te laten studeren.

Deze week stuurde hij een foto van het chicken house dat hij samen met de vrijwilligers heeft gebouwd. Dit is de centrale plek voor de inkoop en verkoop van kippen. De 15 boeren die aan het project meedoen hebben zelf ook een kippenhok op hun erf gebouw, waar zij 20 tot 30 kippen kunnen houden. Zij starten elk met 10 kippen op leenbasis. Uit de opbrengst betalen zij de kippen terug aan Justus. De opbrengst moet komen uit de verkoop van eieren en vetgemeste kippen.

img_6834

In de vorige nieuwsbrief heb ik gemeld, dat ik kleine klussen doe bij oudere mensen in de buurt tegen vergoeding van een kleine bijdrage voor ons project in Kenia. In de klussenpot zit momenteel een bedrag van € 1088! Om het project van Justus ook in de komende jaren te kunnen blijven steunen, hebben we jaarlijks € 7.000 nodig. We hopen van harte op jullie blijvende steun!

 

Evaluatie 2014 – 2016

Manda: hoe verder?

In 2014 is Justus Mulwa gestart met een 3-jarig project gesteund door Elimu Holland. Twee maanden geleden zijn we begonnen met een evaluatie, omdat we willen weten of en hoe we in 2017 verder gaan met dit project. Een korte evaluatie.

 • De hoofddoelstelling van het project was het terugdringen van het aantal ziektegevallen met tenminste 20% in 3 jaar. Die doelstelling is ruimschoots gehaald. Het aantal patiënten dat de kliniek bezocht is afgenomen met maar liefst 35%. Justus schrijft de daling toe aan meer oorzaken: minder ziektegevallen, maar ook stijgende tarieven (belasting) en het gebruik van alternatieve genezers.
 • De grootste daling van het aantal ziektegevallen betreft gevallen die te maken hebben met het drinken van verontreinigd water. De voorlichting over gezondheid en hygiëne heeft eraan bijgedragen dat de mensen het water vaker koken voor zij het drinken. Justus heeft 20 vrijwilligers opgeleid die helpen bij het uitvoeren van het gezondheidsprogramma in Manda.
 • Het drinkwater project (watervijver) voor het opvangen van schoon (regen)water is mislukt. Er zijn verschillende problemen: onenigheid over het eigenaarschap van de grond en de te betalen kosten voor schoon drinkwater, het ontbreken van een goede samenwerking.
 • Opvallend is het nog steeds zeer hoge aantal malaria gevallen: een blijvend aandachtspunt voor de komende jaren.
 • Het bouwen van latrines is succesvol geweest, 75% van de gezinnen beschikt over een latrine op of rond hun erf.
 • De verkoop van medicijnen in de apotheek is een groot succes. Met de opbrengst konden de tarieven van de dokter voor de mensen van Manda worden verlaagd (met 50%). De netto-opbrengst van de apotheek die Justus aan het project heeft kunnen besteden bedroeg in 2015 € 710.
 • Ten aanzien van de apotheek worden per 1 januari 2017 nieuwe regels van de overheid van kracht: een apotheek moet worden beheerd door een gekwalificeerde apotheker. Het ziet ernaar uit dat de apotheek moet worden overgedragen aan een nieuwe beheerder/eigenaar. Justus gaat onderhandelen over de overname van de voorraad van zijn apotheek.
 • De IT shop vergt nog steeds investeringen. De omzet is in 2015 gestegen tot bijna € 2500, maar door de investeringen zijn de kosten in 2015 toegenomen tot € 3100.
 • De organisatie rond het verstrekken van studiebeurzen loopt uitstekend. Er zijn heldere regels en Justus legt jaarlijks aan de ouders en aan Elimu Holland verantwoording af over de besteding van het geld. Hij heeft voorgesteld het beschikbare budget anders te verdelen: meer geld aan goed presterende leerlingen, minder geld aan onder presterende leerlingen.

Justus wil de komende jaren de koers van zijn organisatie aanpassen. Hij wil zijn stichting omvormen naar een sociale onderneming waarvan de mensen van de gemeenschap eigenaar worden. Zij zullen zelf moeten investeren in die onderneming en donoren en sponsoren die willen helpen worden aandeelhouders.

Het bestuur van Elimu Holland vindt dit een goede ontwikkeling. Bart en ik hebben op zondag 7 augustus via Skype uitgebreid gesproken met Justus. Ons voorstel is om een nieuw business plan op te zetten waarin de ideeën voor de nieuwe onderneming worden uitgewerkt. Daarmee gaan we de komende weken aan de slag.
In de volgende nieuwsbrief informeren we jullie verder over de nieuwe plannen. Wie kan ons helpen bij het werven van nieuwe sponsoren?

Studiefonds 2016

Studiebeurzen

Deze week stuurde Justus mij het overzicht van alle leerlingen die in 2016 een studiebeurs hebben ontvangen. Eind 2015 hebben 46 leerlingen de Manda Primary School verlaten. Daarvan gingen er 32 naar een secondary school, 3 naar de Polytechnische school en 11 gingen niet meer naar school. Begin 2016 hebben in totaal 92 leerlingen een studiebeurs ontvangen:

 • Groep 2013: 10 leerlingen in klas 4 (examenklas)
 • Groep 2014: 20 leerlingen in klas 3
 • Groep 2015: 27 leerlingen in klas 2
 • Groep 2016: 35 leerlingen in klas 1

Justus houdt ook bij hoe de prestaties zijn van de leerlingen. Daaruit blijkt dat de meeste leerlingen vorig jaar hebben gepresteerd op C en D niveau. Justus vindt deze scores aan de lage kant (de scores lopen van A tot E niveau). Hij stelt voor om in de toekomst alleen leerlingen een studiebeurs te geven die scoren op A of B niveau en de studiebeurs iets te verhogen. Dat lijkt ons een zinvolle gedachte, omdat in dat geval de leerlingen die heel goed hun best doen, worden beloond. We hebben hem gevraagd dit idee verder uit te werken.

Klussenpot

Sinds eind 2015 ben ik actief als klusjesman. Ik doe geregeld kleine klusjes voor mensen in onze buurt. Ik vraag daarvoor een kleine bijdrage en de opbrengst gaat in de klussenpot die is bedoeld voor ons project in Kenia. In de pot zit half mei 2016 een bedrag van € 543.

Nieuwe ideeën

De sponsor van de Mwamtsefu school (4 km van Manda), Willie de Bruin, is mede sponsor van het project van Justus. Justus geeft leiding aan een groep vrijwilligers van Mwamtsefu die zich bezig houden met gezondheid en hygiene van bewoners. Zij bouwen bijvoorbeeld bij elke gezin een latrine. Willie heeft twee laptops voor hem meegenomen uit Nederland die hij kan gebruiken om trainingen te geven. Hij heeft haar gevraagd of zij hem kan helpen een tweede apotheek op te zetten in Perani, zodat ook de bewoners van Mwamtsefu daarvan gebruik kunnen maken.

Justus heeft met de Manda school een overeenkomst om een deel van het schoolterrein (ter grootte van ongeveer een voetbalveld) af te scheiden met een hek. Hij wil op zijn terrein een Life Skill Centre starten waar hij de mensen kan leren hoe zij de problemen van het leven beter kunnen aanpakken (zelfredzaamheid). Binnenkort legt hij een plan voor.

Justus is ook actief met het jongerennetwerk, dat zowel voor de studenten op de middelbare school is bedoeld, als voor de jongeren die al van school af zijn. Hoe kunnen zij zich inzetten voor de gemeenschap? Hij begeleidt hen ook bij het zoeken naar een baan.

De studiebeurzen voor 2016 zijn bijna allemaal toegekend en voldaan. Binnenkort ontvangen wij een overzicht van alle leerlingen die in dit project participeren.