6 laptops voor de IT Shop

Op vrijdag 14 oktober heeft Justus 6 laptops ontvangen voor de IT Shop. Deze (gebruikte) laptops waren door collega’s van Bart beschikbaar gesteld. We konden ze meegeven aan een groep leraren die met Teachers4Teachers twee weken geleden naar Kenia zijn vertrokken.

20161013_154356

Justus gaat deze laptops geschikt maken voor gebruik in Kenia. Hij beschikt nu over 8 laptops en kan daarmee cursussen geven voor jongeren in Manda en omgeving. Het zijn cursussen over het gebruik van Windows programma’s als Word en Excel.

Bedankt aan allen die hieraan hebben meegewerkt!

Justus heeft nieuwe plannen, wie helpt hem verder?

Deze week hebben we de nieuwe folder aan al onze donateurs gestuurd. In de folder een overzicht van alles wat we in de afgelopen 15 jaar in Kenia hebben bereikt. Je vindt daarin ook wat Justus de komende jaren van plan is. Als je de folder hebt gelezen, gooi hem dan niet weg, maar geef hem door aan vriend of kennis die mogelijk geïnteresseerd is en Justus ook wil steunen.
Alvast bedankt!

img_6892

Chicken House

Afgelopen maand zijn wij (Bart en Johan) druk in gesprek geweest met Justus over de toekomst van zijn project. Hij stelt voor de komende 5 jaar een nieuwe aanpak voor. Hij wil samen met een kleine groep boeren in Manda een kippenproject starten.  We stellen samen een projectplan op voor deze nieuwe onderneming. Doel is tweeledig. Allereerst dat het project na vijf jaar zoveel geld oplevert dat alle kosten van het project uit de opbrengst kunnen worden gedekt, ook het salaris van Justus en zijn medewerkers. Daarnaast zullen 15 tot 30 boeren met hun kippenbedrijfje voldoende geld verdienen om in hun levensbehoefte te voorzien en hun kinderen te laten studeren.

Deze week stuurde hij een foto van het chicken house dat hij samen met de vrijwilligers heeft gebouwd. Dit is de centrale plek voor de inkoop en verkoop van kippen. De 15 boeren die aan het project meedoen hebben zelf ook een kippenhok op hun erf gebouw, waar zij 20 tot 30 kippen kunnen houden. Zij starten elk met 10 kippen op leenbasis. Uit de opbrengst betalen zij de kippen terug aan Justus. De opbrengst moet komen uit de verkoop van eieren en vetgemeste kippen.

img_6834

In de vorige nieuwsbrief heb ik gemeld, dat ik kleine klussen doe bij oudere mensen in de buurt tegen vergoeding van een kleine bijdrage voor ons project in Kenia. In de klussenpot zit momenteel een bedrag van € 1088! Om het project van Justus ook in de komende jaren te kunnen blijven steunen, hebben we jaarlijks € 7.000 nodig. We hopen van harte op jullie blijvende steun!

 

Evaluatie 2014 – 2016

Manda: hoe verder?

In 2014 is Justus Mulwa gestart met een 3-jarig project gesteund door Elimu Holland. Twee maanden geleden zijn we begonnen met een evaluatie, omdat we willen weten of en hoe we in 2017 verder gaan met dit project. Een korte evaluatie.

 • De hoofddoelstelling van het project was het terugdringen van het aantal ziektegevallen met tenminste 20% in 3 jaar. Die doelstelling is ruimschoots gehaald. Het aantal patiënten dat de kliniek bezocht is afgenomen met maar liefst 35%. Justus schrijft de daling toe aan meer oorzaken: minder ziektegevallen, maar ook stijgende tarieven (belasting) en het gebruik van alternatieve genezers.
 • De grootste daling van het aantal ziektegevallen betreft gevallen die te maken hebben met het drinken van verontreinigd water. De voorlichting over gezondheid en hygiëne heeft eraan bijgedragen dat de mensen het water vaker koken voor zij het drinken. Justus heeft 20 vrijwilligers opgeleid die helpen bij het uitvoeren van het gezondheidsprogramma in Manda.
 • Het drinkwater project (watervijver) voor het opvangen van schoon (regen)water is mislukt. Er zijn verschillende problemen: onenigheid over het eigenaarschap van de grond en de te betalen kosten voor schoon drinkwater, het ontbreken van een goede samenwerking.
 • Opvallend is het nog steeds zeer hoge aantal malaria gevallen: een blijvend aandachtspunt voor de komende jaren.
 • Het bouwen van latrines is succesvol geweest, 75% van de gezinnen beschikt over een latrine op of rond hun erf.
 • De verkoop van medicijnen in de apotheek is een groot succes. Met de opbrengst konden de tarieven van de dokter voor de mensen van Manda worden verlaagd (met 50%). De netto-opbrengst van de apotheek die Justus aan het project heeft kunnen besteden bedroeg in 2015 € 710.
 • Ten aanzien van de apotheek worden per 1 januari 2017 nieuwe regels van de overheid van kracht: een apotheek moet worden beheerd door een gekwalificeerde apotheker. Het ziet ernaar uit dat de apotheek moet worden overgedragen aan een nieuwe beheerder/eigenaar. Justus gaat onderhandelen over de overname van de voorraad van zijn apotheek.
 • De IT shop vergt nog steeds investeringen. De omzet is in 2015 gestegen tot bijna € 2500, maar door de investeringen zijn de kosten in 2015 toegenomen tot € 3100.
 • De organisatie rond het verstrekken van studiebeurzen loopt uitstekend. Er zijn heldere regels en Justus legt jaarlijks aan de ouders en aan Elimu Holland verantwoording af over de besteding van het geld. Hij heeft voorgesteld het beschikbare budget anders te verdelen: meer geld aan goed presterende leerlingen, minder geld aan onder presterende leerlingen.

Justus wil de komende jaren de koers van zijn organisatie aanpassen. Hij wil zijn stichting omvormen naar een sociale onderneming waarvan de mensen van de gemeenschap eigenaar worden. Zij zullen zelf moeten investeren in die onderneming en donoren en sponsoren die willen helpen worden aandeelhouders.

Het bestuur van Elimu Holland vindt dit een goede ontwikkeling. Bart en ik hebben op zondag 7 augustus via Skype uitgebreid gesproken met Justus. Ons voorstel is om een nieuw business plan op te zetten waarin de ideeën voor de nieuwe onderneming worden uitgewerkt. Daarmee gaan we de komende weken aan de slag.
In de volgende nieuwsbrief informeren we jullie verder over de nieuwe plannen. Wie kan ons helpen bij het werven van nieuwe sponsoren?

Studiefonds 2016

Studiebeurzen

Deze week stuurde Justus mij het overzicht van alle leerlingen die in 2016 een studiebeurs hebben ontvangen. Eind 2015 hebben 46 leerlingen de Manda Primary School verlaten. Daarvan gingen er 32 naar een secondary school, 3 naar de Polytechnische school en 11 gingen niet meer naar school. Begin 2016 hebben in totaal 92 leerlingen een studiebeurs ontvangen:

 • Groep 2013: 10 leerlingen in klas 4 (examenklas)
 • Groep 2014: 20 leerlingen in klas 3
 • Groep 2015: 27 leerlingen in klas 2
 • Groep 2016: 35 leerlingen in klas 1

Justus houdt ook bij hoe de prestaties zijn van de leerlingen. Daaruit blijkt dat de meeste leerlingen vorig jaar hebben gepresteerd op C en D niveau. Justus vindt deze scores aan de lage kant (de scores lopen van A tot E niveau). Hij stelt voor om in de toekomst alleen leerlingen een studiebeurs te geven die scoren op A of B niveau en de studiebeurs iets te verhogen. Dat lijkt ons een zinvolle gedachte, omdat in dat geval de leerlingen die heel goed hun best doen, worden beloond. We hebben hem gevraagd dit idee verder uit te werken.

Klussenpot

Sinds eind 2015 ben ik actief als klusjesman. Ik doe geregeld kleine klusjes voor mensen in onze buurt. Ik vraag daarvoor een kleine bijdrage en de opbrengst gaat in de klussenpot die is bedoeld voor ons project in Kenia. In de pot zit half mei 2016 een bedrag van € 543.

Nieuwe ideeën

De sponsor van de Mwamtsefu school (4 km van Manda), Willie de Bruin, is mede sponsor van het project van Justus. Justus geeft leiding aan een groep vrijwilligers van Mwamtsefu die zich bezig houden met gezondheid en hygiene van bewoners. Zij bouwen bijvoorbeeld bij elke gezin een latrine. Willie heeft twee laptops voor hem meegenomen uit Nederland die hij kan gebruiken om trainingen te geven. Hij heeft haar gevraagd of zij hem kan helpen een tweede apotheek op te zetten in Perani, zodat ook de bewoners van Mwamtsefu daarvan gebruik kunnen maken.

Justus heeft met de Manda school een overeenkomst om een deel van het schoolterrein (ter grootte van ongeveer een voetbalveld) af te scheiden met een hek. Hij wil op zijn terrein een Life Skill Centre starten waar hij de mensen kan leren hoe zij de problemen van het leven beter kunnen aanpakken (zelfredzaamheid). Binnenkort legt hij een plan voor.

Justus is ook actief met het jongerennetwerk, dat zowel voor de studenten op de middelbare school is bedoeld, als voor de jongeren die al van school af zijn. Hoe kunnen zij zich inzetten voor de gemeenschap? Hij begeleidt hen ook bij het zoeken naar een baan.

De studiebeurzen voor 2016 zijn bijna allemaal toegekend en voldaan. Binnenkort ontvangen wij een overzicht van alle leerlingen die in dit project participeren.

Manda dag

Op 26 januari heeft Justus geheel op eigen initiatief een bijeenkomst georganiseerd voor bijna 100 personen uit de community:

 • 30 leerlingen die dit jaar naar de secondary school gaan,
 • de ouders van die leerlingen,
 • de staf van de polytechnische school
 • de staf em de school committee van de primary school
 • de vrijwilligers van AFYA CARE in Manda en Mwamtsefu

Hij noemt deze dag MANDA DAY en ziet deze bijeenkomst als een start voor de activiteiten in 2016, waarin het organiseren van netwerken met jongeren een belangrijke plaats gaat innemen. Het programma zag er als volgt uit:

 • presentatie thema: belang van onderwijs voor onze gemeenschap
 • gesprek in twee groepen: studenten en ouders
 • afronding van de gesprekken
 • beloning voor de leerlingen die in de eindtest meer dan 300 punten hebben gehaald
 • een gezamenlijke lunch

Hieronder twee foto’s van de bijeenkomst. Op de bovenste een van de leerlingen die een prijs in ontvangst neemt, op de onderste de discussie in de groepen. Wij vonden dit een verrassend en uitdagend initiatief dat wij graag met jullie willen delen!

150128 Manda Day9 150128 Manda Day5

Jaarrekening 2015

In 2015 hebben onze donateurs in totaal bijna € 6.000 bijeengebracht. We hebben in totaal € 9.800 uitgegeven:

 • Studiebeurzen € 4.600
 • Salaris Projectleider Kenia € 2.400
 • Medische activiteiten € 800
 • Onderwijsactiviteiten € 800
 • Transport en verblijf Kenia € 700
 • Kosten organisatie € 500

Een nauwkeurig overzicht van de inkomsten en uitgaven vindt u hieronder. Daaruit blijkt ook dat we bijna € 3.800 hebben moeten inleveren op onze reserves.

Aan het begin van 2016 hebben we nog ruim € 3.500 in kas. Dat is niet voldoende om de kosten in 2016, die zijn begroot op € 7.500, te dekken. We hebben een actie ingezet om meer donateurs te werven. Daarop zijn in januari een behoorlijk aantal positieve reactie binnengekomen.

We danken al onze trouwe donateurs voor hun bijdrage in 2015. We heten de nieuwe donateurs van harte welkom!

Jaarrekening 2015

Nieuwe vrienden

Justus heeft een nieuw plan, hij gaat vrienden zoeken voor Manda. Hij gaat in 2016 alle leerlingen met een studiebeurs van Elimu Holland uitnodigen deel te nemen aan een jongeren netwerk. In dit netwerk wil hij deze leerlingen helpen bij het maken van een studie- of beroepskeuze. Hij wil ook vaardigheidtrainingen organiseren op het gebied van computers en management. Hij wil dat doen onder de voorwaarde dat deze jongeren ook vrijwilligerswerk gaan doen voor hun gemeenschap.

Wij willen deze activiteit graag ondersteunen. Hoe hoog de kosten daarvan zijn, weten we nog niet, maar we zullen maximaal 50% voor onze rekening nemen.

In Nederland zoeken we ook nieuwe vrienden voor Manda. In december hebben we aan 80 familieleden en bekenden een nieuwjaarswens gestuurd met het verzoek of zij voor enkele jaren donateur willen worden. Deze actie heeft al wat succes opgeleverd, maar we hebben nog niet het benodigde geld bijeen om de door ons toegezegde bijdrage voor 2016 te kunnen voldoen.

>> Heb je je bijdrage voor 2016 al betaald?

>> Kun je ons helpen bij het vinden van nieuwe donateurs?

 

Evaluatie 2014

Hoe gaat het met Manda en het project van Justus?

Twee weken geleden hebben we Justus gevraagd om een stand van zaken van zijn project. Hieronder de belangrijkste feiten.

 • De hoofddoelstelling van het project is het aantal ziektegevallen in drie jaar te verminderen met 20% door gezondheidsvoorlichting en het verbeteren van de hygiëne. Uit het overzicht van de behandelingen in de kliniek van Dr. Billah blijkt dat het aantal ziektegevallen in 2014 afgenomen met 50% en het aantal bezoeken aan de kliniek met 15%. Het is niet duidelijk welk deel van deze enorme daling wordt veroorzaakt door het werk van Justus, want sinds 2014 heft de overheid belasting op de tarieven van medische zorg. Begin 2016 meer duidelijkheid daarover.
 • Het projectbudget is eind november op. Dat betekent dat Justus de salarissen van enkele medewerkers in december niet kan betalen.
 • De apotheek loopt goed, er is een maandelijkse omzet van € 225, na aftrek van de kosten blijft er maandelijks ongeveer € 60 over dat aan het project wordt besteed.
 • De IT Shop heeft een maandelijkse omzet van € 240, de kosten zijn ongeveer gelijk. Dat betekent dat de IT Shop nog geen opbrengst voor het project oplevert.
 • In 2015 heeft Justus 6 trainingen voor 15 vrijwilligers uitgevoerd. De vrijwilligers bezoeken elk regelmatig ongeveer 20 huishoudens
 • In 2015 zijn 8 nieuwe latrines aangelegd, het totaal komt nu op 60 (30%)
 • In 2015 zijn 448 mensen in de kliniek behandeld met financiële ondersteuning van Afya Care.
 • Justus heeft een sluitend en transparant systeem opgezet voor het verstrekken van studiebeurzen en daaraan uitvoering gegeven
 • Het eerste waterreservoir voor de opvang van schoon drinkwater is gegraven en overdekt. Het water in het reservoir wordt gebruikt in de droge tijd.

Justus heeft ook zijn plannen voor 2016 gepresenteerd. Kort gezegd worden daarin de huidige activiteiten voortgezet. Onze bijdrage voor Afya Care bestaat uit:

 • € 2.500 voor het salaris van Justus
 • € 1.000 als bijdrage aan het project
 • € 3.500 voor studiebeurzen

We willen Justus de komende maand € 800 sturen om de salariskosten van enkele medewerkers in 2015 te kunnen betalen en om een voorraad aan te schaffen voor de verkoop van schoolartikelen. Daarmee kan hij de omzet van de IT Schop vergroten. Onze reserves zijn uitgeput. We hebben dringend geld nodig om het project in 2016 te ondersteunen. Binnenkort starten we een actie om nieuwe donateurs te werven. Doet je mee? We hebben jouw hulp dringend nodig!

Groet

Johan Gelauf en Bart van Muyen