Kenia is heerlijk warm

Vanaf 2000 tot 2015 ben ik 23 keer in Kenia geweest. Het begon als een bezoek uit nieuwsgierigheid om te zien hoe Jan Verkaart in Kenia bezig was met het bouwen van scholen. Ik werd meteen gegrepen door zijn aanpak en wilde dat ook gaan doen. Daarmee begon voor mij een zoektocht naar het antwoord op de vraag hoe je de ontwikkeling van het onderwijs in een land als Kenia op een effectieve manier kan helpen bevorderen.

Een paar maanden geleden heb ik de relatie met Justus en zijn project beëindigd. Dat was voor mij persoonlijk het moment om terug te kijken en me af te vragen: wat heb ik in die afgelopen 18 jaar gedaan en wat heeft mijn werk in Kenia voor effect gehad? Ik ben begonnen met het ordenen van mijn herinneringen en gedachten en deze vast te leggen in een boek met de titel ‘Kenia is heerlijk warm’.

In het boek beschrijf ik mijn ervaringen met Kenia in de afgelopen 18 jaar. Ik kijk terug op wat ik daar heb gedaan en wat ik ervan heb geleerd. Ik beschrijf ook zo goed mogelijk de resultaten die onze investeringen hebben opgeleverd. Ik mijn boek voer ik ruim 50 personen op met wie ik heb samengewerkt en in Kenia heb ontmoet en die elk een stukje hebben bijgedragen aan het uiteindelijk resultaat. Het boek wordt binnenkort gedrukt en ik wil het graag geven aan alle donateurs, vrienden en familieleden die mij in de afgelopen jaren hebben gevolgd en gesteund. Het is naar verwachting in januari 2019 gereed.

Bedankt!

Na ons bericht over de nieuwe start hebben we veel positieve reacties ontvangen. We hebben een laptop en drie telefoons ontvangen! Daarmee kan Mohamed aan de slag.

Inmiddels is ons banksaldo gestegen tot € 3.000 zodat we in januari over voldoende middelen beschikken om in 2019 het verstrekken van studiebeurzen voort te zetten.

We zijn nu 18 jaar actief in Kenia, ik vond het tijd om terug te kijken op onze activiteiten en wat we in die jaren geleerd hebben. Daarover schrijf is een boekje. We waren in 2000 voor het eerst in Kenia om het project van Jan Verkaart te bekijken. Een jaar later bezocht Jan Verkaart de school in Manda om te bekijken of deze school in aanmerking kon komen voor zijn project. Hij vond een lemen gebouwtje waar kinderen op de grond of onder een boom zitten om les te krijgen. Na zijn terugkomst vroeg hij ons of wij de sponsor wilde worden van deze school.

 

Een nieuwe start

Op 1 september hebben we afscheid genomen van Justus, onze man in Manda. De projecten die hij sinds 1 januari 2017 is gestart, hebben niet geleid tot het gewenste resultaat.

We zullen geen nieuwe projecten meer ondersteunen, maar ons alleen nog richten op het beschikbaar stellen van studiebeurzen voor de kinderen van Manda.

We hebben Mohamed Mwakuona bereid gevonden om de studiebeurzen in Manda te gaan verdelen. Ik ken Mohamed uit de tijd dat wij regelmatig in Kenia waren. Hij is gepensioneerd inspecteur van het onderwijs die ook onze school in Manda onder zijn hoede had. We houden contact met hem via Whatsapp, maar ook via de Kidscare organisatie die het eerste contact met hem hebben gelegd. We zijn Gerard en Lisette Geenen bijzonder dankbaar dat zij hierin hebben bemiddeld.

Dankzij de steun van onze trouwe donateurs hebben we jaarlijks ongeveer € 3.500 te besteden. Momenteel hebben we € 2.000 in kas, de komende maanden verwachten we nog een aantal jaardonaties, zodat we voor het nieuwe schooljaar op 1 januari over voldoende middelen beschikken de studiebeurzen voor onze leerlingen in Manda.

Focus op onderwijs

Sinds 1 januari van dit jaar is het contact met Justus, onze partner in Manda, ronduit slecht. Onze talloze pogingen om zicht te houden op zijn activiteiten en de financiën van zijn project waren tevergeefs. Na 8 maanden hebben we besloten de betalingen aan Justus en zijn project stop te zetten. We hebben hem dat begin augustus gemeld en ontvingen vervolgens een bericht waarin hij meldde vijf moeilijke maanden achter de rug te hebben met familieperikelen. Helaas, we hebben er geen vertrouwen in dat het nog goed komt.

We gaan door met ons Studiefonds. Onze ervaringen in Kenia hebben geleerd dat het verstrekken van studiebeurzen een goede mogelijkheid biedt om te investeren in de toekomst van de kinderen van Manda. We hebben sinds 2006 aan 246 leerlingen een studiebeurs verstrekt. Thans, medio 2018 zijn er 49 leerlingen die op de secundary school zitten met een studiebeurs van onze Stichting. Jaarlijks besteden we hieraan ruim € 3.000.

Vanaf nu richten we onze focus helemaal op het verstrekken van studiebeurzen. De studiebeurzen van 2018 zijn netjes verdeeld, we gaan op zoek naar een partner in Kenia om de uitgifte van studiebeurzen vanaf 2019 op een effectieve en verantwoorde wijze voor onze Stichting uit te voeren.

Tevens willen we beter in beeld brengen wat deze studiebeurzen concreet hebben opgebracht, wat de resultaten zijn.

We hopen van harte dat jullie ons blijven steunen voor dit mooie doel!

Evaluatie 2018

Nadat we in 2011 met het schoolproject in Manda zijn gestopt, zijn we in zee gegaan met Justus Mulwa, een jongen van Manda die grote plannen had om het welzijn van zijn community te verbeteren. Nu, bijna 6 jaar later, kijken we terug op de resultaten. Het afgelopen jaar was niet zo’n succes en ook de communicatie met Justus is matig. We hebben onze samenwerking geëvalueerd. Hieronder onze analyse en de conclusie. De volledige evaluatie kun je downloaden op onze website onder de kop ANBI.

Analyse projecten

Elimu Holland heeft na het afsluiten van het schoolproject in 2011 de ondersteuning van de gemeenschap van Manda voortgezet langs twee lijnen:

 • Het studiefonds
 • Het stimuleren van veelbelovende projecten om het welzijn van Manda te verbeteren.

Het studiefonds loopt goed, praktisch alle schoolverlaters maken er gebruik van. Dat betekent dat alle leerlingen van Manda een faire kans krijgen om door te leren of een vak te leren.

Het stimuleren van veelbelovende projecten is ten dele succesvol gebleken. De apotheek en de IT shop leveren een bijdrage aan het welzijn en de economische ontwikkeling van de gemeenschap. Het aanleggen van een drinkwaterreservoir is mislukt, ook het kippenproject stagneert en levert niet het gewenste resultaat. Het lijkt er op dat Justus niet in staat is de bevolking mee te krijgen in de door hem geïnitieerde projecten.

Conclusie

Elimu Holland neemt met ingang van 21 januari 2018 niet langer deel aan de activiteiten van de organisatie van Justus en trekt zich als aandeelhouder en sponsor terug: er worden geen projecten meer gesubsidieerd. Dit betekent ook dat de honorering van Justus Mulwa als projectleider met ingang van 1 januari 2019 wordt stopgezet.

Elimu Holland wil het studiefonds voortzetten en de kinderen van Manda een kans blijven bieden op voortgezet onderwijs. Over de uitvoering van het studiefonds ter plaatse zal Elimu Holland met Justus afstemmen in hoeverre hij hierin een rol kan en wil spelen en de voorwaarden waaronder dat zal plaatsvinden.

Focus 2018

We hebben in december een paar keer uitgebreid gesproken met Justus over de lopende projecten. We zijn tevreden over hoe het studiefonds loopt en ook de IT-shop doet het ook goed. Die maakt maandelijks een winst van € 100. Het kippenproject is moeizaam op gang gekomen en er zijn slechts 6 bewoners die ermee aan de slag zijn gegaan. Wij vinden dat hij onvoldoende en niet tijdig met ons heeft gecommuniceerd over de strubbelingen.

Uit zijn verhaal blijkt ook dat de druk op hem vanuit de gemeenschap groot is. De meeste mensen (60%) zijn positief over zijn plannen, maar er zijn er ook die meer verwachten dan wij willen geven. Over het samenwerken op basis van 50-50 zoals wij al jaren doen, zijn ze niet tevreden. Justus vindt het moeilijk om daarmee om te gaan. Hij vindt het idee om samen te werken met een sparring partner / coach die hem hierbij kan steunen een goede gedachte.

In 2018 zullen we de focus leggen op het studiefonds. Voor andere projecten stellen we alleen geld beschikbaar onder twee voorwaarden:

 • er ligt een aanvraag met een concreet plan op basis van onze 50-50 aanpak
 • er is geld beschikbaar om een dergelijk plan te financieren

Eind januari hebben we weer video contact met Justus. We hebben hem ook gevraagd een korte rapportage op te stellen voor onze donateurs.

Hieronder het Financieel Verslag 2017.

Helaas hebben we de begrote inkomsten (€ 7.500) uit donaties  niet gerealiseerd. De inkomsten waren € 1.500 minder. De uitgaven zijn € 250 binnen de begroting gebleven. Het resultaat is – € 1.275.

Spannend

De afgelopen week hebben we twee keer via WhatsApp een videochat met Justus gehad.

Het contact met Justus was de laatste weken niet goed en we konden er niet achter komen hoe dat kwam. We hadden weinig informatie over de voortgang van het kippenproject en we ontvingen geen financiële updates meer. Die hebben we nu ontvangen.

Het Studiefonds loopt goed. We hebben een goed overzicht van de studenten die een beurs krijgen en de resultaten die zij boeken. We hebben nog geen goed zicht op de activiteiten die Justus met de studenten organiseert om kleine projectjes uit te voeren ten behoeve van de gemeenschap. Een ander minpunt is dat de studenten op de polytechnische school geen beurs hebben gekregen, dat willen we recht zetten.

De IT-shop loopt goed: de opbrengsten voor het kopiëren, printen en lamineren van documenten is ver boven de verwachtingen. Fotografie en computercursussen lopen redelijk goed. Over het hele jaar is een winst geboekt van bijna € 1.000 (23% van de omzet).

Onze vermoedens rond het kippenproject blijken te kloppen. Het project komt moeizaam van de grond. De deelnemende bewoners zijn niet serieus genoeg met het project bezig of hebben geen geld om een kippenren te bouwen. Justus heeft er moeite mee om dit toe te geven. Het staat er alleen voor, wij denken dat hij het moeilijk vindt om alle problemen in zijn eentje te moeten oplossen.

We willen heel graag dat Justus doorgaat met deze drie projecten, dat is in het belang van de kinderen van Manda! We zijn wel kritisch ten aanzien van het kippenproject. We hebben Justus gevraagd (opgedragen) contact op te nemen met George Baya, een van de managers van Kidscare, een (Nederlands-Keniaans) project dat in de buurt van Manda wordt uitgevoerd. George is economisch geschoold en bereid Justus te helpen als sparringpartner. We hebben gevraagd om voor 1 januari een uitgebreide evaluatie over 2017 te sturen en voorstellen hoe verder te gaan in 2018.

We hebben er vertrouwen dat Justus met hulp van George verder kan. Binnenkort meer informatie.

Hoe gaat het met Justus?

Het jaar loopt ten einde. We zullen jullie de komende weken nader informeren over hoe het gaat met het project van Justus in Manda. Wij weten dat het project met de studiebeurzen goed verloopt. Het daarvoor beschikbare budget (€ 3.000) is aan de betreffende leerlingen en scholen uitgekeerd.

Ook de IT shop loopt goed, de inkomsten stijgen en Justus breidt zijn activiteiten langzaam uit.

We weten niet hoe het gaat met twee andere projecten: het kippenproject en het vrijwilligers project. We hebben inmiddels wel signalen ontvangen van Justus dat hij tegenslagen heeft, maar weten niet precies wat en hoe. Daarover later meer.

Voor het komend jaar willen we in elk geval doorgaan met de studiebeurzen. Dit is voor ons het belangrijkste project. Daarvoor hebben we op dit moment ongeveer € 2.000 in kas. Wij hopen en verwachten dat we op 1 januari beschikken over voldoende middelen om dit project en mogelijk andere projecten te kunnen voortzetten.

Tussenstand

Dit jaar startte Justus een eigen onderneming met als belangrijke doelen voor de komende vijf jaar:

 • het verder uitbouwen van de IT Shop met trainingen en workshops
 • het opzetten van een kippenboerderij, waarin boeren een aandeel hebben
 • het belonen van goed presterende studenten (hogere studiebeurzen)
 • het inschakelen van studenten als vrijwilliger in de gemeenschap

Elimu Holland is een van de aandeelhouders van zijn onderneming en heeft toegezegd in 2017 ongeveer € 7.000 bij te dragen:

 • € 2.500 personeelskosten
 • € 3.000 studiebeurzen
 • € 1.500 project investeringen

Halverwege het jaar hebben we aan donaties bijna € 3.600 ontvangen, bijna € 2.900 van onze vaste donateurs en ik heb ruim € 700 ontvangen als vergoeding voor het uitvoeren van klusjes.

We hebben tot nu toe ruim € 6.000 uitgegeven, € 3.000 aan studiebeurzen, € 1.300 aan personeelskosten,  € 1.400 projectinvesteringen en de rest aan organisatiekosten.

Bart heeft afgelopen zondag uitgebreid met Justus gesproken over de stand van zaken en de ontwikkelingen van de projecten: de IT shop en het kippenproject. Voor de ontwikkeling van de IT shop is een nieuwe printer noodzakelijk.  Hij wil IT shop uitbreiden met een servicepunt voor opnames, deposito’s en betalingen met de mobiele telefoon. We willen hem daarbij graag helpen, want deze service is een Kenia volop in ontwikkeling. Deze service is financieel aantrekkelijk en trekt bovendien veel klanten naar de IT shop.

Jullie allemaal bedankt voor jullie steun in het afgelopen halfjaar!

Persoonlijk nieuws: een baby!

Er is groot persoonlijk nieuws voor Justus Mulwa. Hij en zijn vrouw Abigail hebben een prachtige baby gekregen: Samuel. Op 5 mei zijn moeder en zoon uit het ziekenhuis ontslagen. Het gezin maakt het uitstekend!
In Manda, Kenia is inmiddels het regenseizoen begonnen en dat had het land hard nodig.

De eerste maanden van dit jaar is er weer van alles gebeurd in Manda. Een korte update:

De IT-shop loopt goed. Er komen gestaag inkomsten binnen en dat is exact wat we willen bereiken: zelfredzaamheid. In gesprekken gaan we de komende weken onderzoeken op welke wijze we die inkomsten nog kunnen verhogen. Momenteel levert de IT-shop kopieerwerk, printwerk, telefoonapparatuur etc. Maar er worden ook computertrainingen gehouden. En door de aanloop is zelfs wat te verdienen door blikjes frisdrank te verkopen.

Het kippenproject nadert een belangrijke mijlpaal. Afgelopen weken is veel werk verzet om huisvesting te maken voor de kippen en de er zijn inmiddels heel wat kippen in huis. Er wordt momenteel nagedacht om een broedmachine aan te schaffen. Uiteindelijk moet de verkoop van kippen en eieren zo na de zomervakantie in gang gaan. Spannende momenten.

Tenslotte is er een Carrieredag gehouden in Manda voor de scholieren van de secondary school. Dit is een inspirerende dag geworden met presentaties over carrière kiezen, discipline, relaties etc. Ook zijn de de nieuwe (aangescherpte) regels voor studiebeurzen uitgelegd. De studenten komen nu in aanmerking voor een studiebeurs als ze boven de gestelde norm komen met hun prestaties.