Categoriearchief: Uncategorized

Nieuwe bezems


Wat het WhatApp toch een makkelijk communicatie middel! Dankzij WhatsApp heb ik de laatste maanden intensief contact gehad met Mohamed Mwakuona. Hij heeft zich goed ingewerkt in het studiefonds. We hebben de kinderen die tussen 2015 en 2018 de Manda Primary School hebben verlaten teruggevonden op de lijsten van klas 8. Mohamed heeft alle leerlingen aangewezen die een verzoek hebben gedaan om een studiebeurs te krijgen. Inmiddels hebben 62 leerlingen een studiebeurs ontvangen. Hieronder een overzicht.

 • 2018: 32 leerlingen verlieten de school, waarvan17 met een studiebeurs
 • 2017: 43 leerlingen verlieten de school, 19 leerlingen hebben een studiebeurs
 • 2016: 46 leerlingen verlieten de school, 8 leerlingen hebben een studiebeurs
 • 2015: 36 leerlinge verlieten de school, 2 leerlingen hebben een studiebeurd
 • Verder hebben nog 16 leerlingen een studiebeurs gekregen die niet van Manda komen

Mohamed heeft in zijn ijver 16 leerlingen een studiebeurs toegekend die volgens onze gegevens niet van Manda komen. Dat is niet volgens de afspraken. We zullen de studiebeurzen dit jaar niet terugvorderen, maar volgend jaar komt daar een einde aan.

Verder is Mohamed begonnen met de kinderen van Manda het land rond de school te bewerken om daar mais te planten. Het is een poging om de kinderen en studenten van Manda te betrekken bij het werken voor de community. Hij heeft er zin in!

Kenia is heerlijk warm

De reacties op het boek ‘Kenia is heerlijk warm’ zijn overweldigend. Naast alle aardige en complimenteuze reacties vond ik deze het meest treffend: ‘mooi boek, je project heeft zo een gezicht gekregen!’ Dat was precies de bedoeling. Ik wilde voor mezelf en voor al die trouwe donateurs en vrienden laten zien, waar zij al die jaren in geïnvesteerd hebben. Hieronder nog een aantal treffende reacties.

 • Al lezend waan je je ter plekke, je zet de schijnwerper mooi op al die goede mensen die iets doen voor kinderen die niet zo bevoorrecht zijn, althans in onze ogen.
 • Het ziet er prachtig uit en in heldere taal geef je aan wat er allemaal aan te pas kwam om het project van de grond te krijgen en verder uit te bouwen.
 • Ik heb het in één adem uitgelezen. Met een enorme glimlach van herkenning, maar soms ook met een traan in mijn ogen.
 • Wat een prachtig document, een mooi testament over jouw aanwezigheid en grote betekenis voor Manda en T4T.
 • Zo heerlijk “warm” geschreven met een positieve en optimistische teneur.
 • Wat een leuke opzet, bijzonder project en bijzondere mensen beschrijf je op een mooie en toegankelijke manier. 
 • Het is echt een feestje om te lezen.
 • Wat een prachtig boek, ik ben begonnen met lezen, het leest heel makkelijk.
 • Wat is het een mooi boek geworden, prachtige uitvoering met die foto’s. Daar kan je trots op zijn.
 • Wat een mooi stukje levenservaring met veel warme emoties. 
 • Wat een leuk boekje, ik heb het met veel plezier gelezen, dat stukje over je vader vond ik erg mooi.
 • Wat een tijd, wat een herinneringen. Het heeft me veel gebracht.
 • Het boek geeft me nu al meer inzicht over de start van T4T dan ik tot nu toe had als nieuw bestuurslid.
 • Bedankt voor het mooie boek! Heel erg bijzonder en wat een mooi resultaat.
 • Indrukwekkende terugblik en afsluiting van je Kenia tijd! Complimenten.
 • Bedankt voor het mooi geschreven boek, mooie foto’s en een goede weergave van jullie werk daar.
 • Ik heb het met plezier gelezen. Ik merk dat je het met veel enthousiasme en liefde hebt gemaakt.
 • Wat een prachtig boek, nog niet helemaal gelezen. Maar het is geweldig. Prachtig.
 • Lieve schrijver, wat een prachtig boek!! Ben trots met en op je.
 • Hartelijk dank voor het schitterende boek, mooi warm en ontroerend omschreven!
 • Wat een prachtig boek lag in de bus. Mooie uitvoering en schitterende foto’s.
 • Het boek ziet er niet alleen prachtig uit, het is echt heel bijzonder. Bedankt!
 • Wat ben je toch een bijzonder mens. Vanmorgen met veel verbazing jouw boek in een ruk uitgelezen. Zo veel “o ja’s” geuit. Het is trouwens een prachtige lay-out.
 • Wat een geweldig boekje met veel herkenbare situaties.
 • Het is bijzonder om te lezen en twee fijne vakanties te herbeleven.

Studiebeurzen 2019

De studiebeurzen 2019 zijn overgemaakt naar Kenia. Dit jaar komen 58 leerlingen in aanmerking voor een studiebeurs van Elimu Holland. Het heeft nogal wat tijd en moeite gekost om precies in beeld te krijgen hoe het nu precies zit met het schoolgeld, want er waren berichten dat de overheid vanaf dit jaar het schoolgeld betaalt en dat de leerlingen dus niet meer zelf hoeven bij te dragen. Dat is ten dele waar, de overheid betaalt € 200 per leerling.

Vervolgens was onze vraag hoe hoog het schoolgeld per school momenteel is. Voorheen liep de hoogte van het schoolgeld per school nogal uiteen: tussen de € 100 en € 500 per leerling per jaar afhankelijk van de kwaliteit van de school en of er sprake is van een internaat.  

Mohamed heeft deze gegevens allemaal op een rij gezet. Het schoolgeld bedraagt op de meeste scholen thans ongeveer € 400. Als we daarvan de bijdrage van de overheid aftrekken resteert voor de leerlingen een bedrag van € 200. Dat is veel hoger dan we gedacht hadden. Met ons studiefonds kunnen we die kosten enigszins verlagen. Wij hanteren daarbij als vuistregel dat wij nooit meer dan 50% bijdragen. Op basis van ons beschikbare budget is in 2019 de maximum bijdrage van Elimu Holland € 55.

Het financiële plaatje voor 2019 ziet er uit als volgt:

Kosten schoolgeld 58 leerlingen: € 21.000 (100%). Bijdrage overheid: € 11.000 (52%)

Eigen bijdrage leerlingen: € 10.000 (48%), waarvan Elimu Holland € 3.000 betaalt.Bedankt!

Na ons bericht over de nieuwe start hebben we veel positieve reacties ontvangen. We hebben een laptop en drie telefoons ontvangen! Daarmee kan Mohamed aan de slag.

Inmiddels is ons banksaldo gestegen tot € 3.000 zodat we in januari over voldoende middelen beschikken om in 2019 het verstrekken van studiebeurzen voort te zetten.

We zijn nu 18 jaar actief in Kenia, ik vond het tijd om terug te kijken op onze activiteiten en wat we in die jaren geleerd hebben. Daarover schrijf is een boekje. We waren in 2000 voor het eerst in Kenia om het project van Jan Verkaart te bekijken. Een jaar later bezocht Jan Verkaart de school in Manda om te bekijken of deze school in aanmerking kon komen voor zijn project. Hij vond een lemen gebouwtje waar kinderen op de grond of onder een boom zitten om les te krijgen. Na zijn terugkomst vroeg hij ons of wij de sponsor wilde worden van deze school.

 

Een nieuwe start

Op 1 september hebben we afscheid genomen van Justus, onze man in Manda. De projecten die hij sinds 1 januari 2017 is gestart, hebben niet geleid tot het gewenste resultaat.

We zullen geen nieuwe projecten meer ondersteunen, maar ons alleen nog richten op het beschikbaar stellen van studiebeurzen voor de kinderen van Manda.

We hebben Mohamed Mwakuona bereid gevonden om de studiebeurzen in Manda te gaan verdelen. Ik ken Mohamed uit de tijd dat wij regelmatig in Kenia waren. Hij is gepensioneerd inspecteur van het onderwijs die ook onze school in Manda onder zijn hoede had. We houden contact met hem via Whatsapp, maar ook via de Kidscare organisatie die het eerste contact met hem hebben gelegd. We zijn Gerard en Lisette Geenen bijzonder dankbaar dat zij hierin hebben bemiddeld.

Dankzij de steun van onze trouwe donateurs hebben we jaarlijks ongeveer € 3.500 te besteden. Momenteel hebben we € 2.000 in kas, de komende maanden verwachten we nog een aantal jaardonaties, zodat we voor het nieuwe schooljaar op 1 januari over voldoende middelen beschikken de studiebeurzen voor onze leerlingen in Manda.

Focus op onderwijs

Sinds 1 januari van dit jaar is het contact met Justus, onze partner in Manda, ronduit slecht. Onze talloze pogingen om zicht te houden op zijn activiteiten en de financiën van zijn project waren tevergeefs. Na 8 maanden hebben we besloten de betalingen aan Justus en zijn project stop te zetten. We hebben hem dat begin augustus gemeld en ontvingen vervolgens een bericht waarin hij meldde vijf moeilijke maanden achter de rug te hebben met familieperikelen. Helaas, we hebben er geen vertrouwen in dat het nog goed komt.

We gaan door met ons Studiefonds. Onze ervaringen in Kenia hebben geleerd dat het verstrekken van studiebeurzen een goede mogelijkheid biedt om te investeren in de toekomst van de kinderen van Manda. We hebben sinds 2006 aan 246 leerlingen een studiebeurs verstrekt. Thans, medio 2018 zijn er 49 leerlingen die op de secundary school zitten met een studiebeurs van onze Stichting. Jaarlijks besteden we hieraan ruim € 3.000.

Vanaf nu richten we onze focus helemaal op het verstrekken van studiebeurzen. De studiebeurzen van 2018 zijn netjes verdeeld, we gaan op zoek naar een partner in Kenia om de uitgifte van studiebeurzen vanaf 2019 op een effectieve en verantwoorde wijze voor onze Stichting uit te voeren.

Tevens willen we beter in beeld brengen wat deze studiebeurzen concreet hebben opgebracht, wat de resultaten zijn.

We hopen van harte dat jullie ons blijven steunen voor dit mooie doel!

Evaluatie 2018

Nadat we in 2011 met het schoolproject in Manda zijn gestopt, zijn we in zee gegaan met Justus Mulwa, een jongen van Manda die grote plannen had om het welzijn van zijn community te verbeteren. Nu, bijna 6 jaar later, kijken we terug op de resultaten. Het afgelopen jaar was niet zo’n succes en ook de communicatie met Justus is matig. We hebben onze samenwerking geëvalueerd. Hieronder onze analyse en de conclusie. De volledige evaluatie kun je downloaden op onze website onder de kop ANBI.

Analyse projecten

Elimu Holland heeft na het afsluiten van het schoolproject in 2011 de ondersteuning van de gemeenschap van Manda voortgezet langs twee lijnen:

 • Het studiefonds
 • Het stimuleren van veelbelovende projecten om het welzijn van Manda te verbeteren.

Het studiefonds loopt goed, praktisch alle schoolverlaters maken er gebruik van. Dat betekent dat alle leerlingen van Manda een faire kans krijgen om door te leren of een vak te leren.

Het stimuleren van veelbelovende projecten is ten dele succesvol gebleken. De apotheek en de IT shop leveren een bijdrage aan het welzijn en de economische ontwikkeling van de gemeenschap. Het aanleggen van een drinkwaterreservoir is mislukt, ook het kippenproject stagneert en levert niet het gewenste resultaat. Het lijkt er op dat Justus niet in staat is de bevolking mee te krijgen in de door hem geïnitieerde projecten.

Conclusie

Elimu Holland neemt met ingang van 21 januari 2018 niet langer deel aan de activiteiten van de organisatie van Justus en trekt zich als aandeelhouder en sponsor terug: er worden geen projecten meer gesubsidieerd. Dit betekent ook dat de honorering van Justus Mulwa als projectleider met ingang van 1 januari 2019 wordt stopgezet.

Elimu Holland wil het studiefonds voortzetten en de kinderen van Manda een kans blijven bieden op voortgezet onderwijs. Over de uitvoering van het studiefonds ter plaatse zal Elimu Holland met Justus afstemmen in hoeverre hij hierin een rol kan en wil spelen en de voorwaarden waaronder dat zal plaatsvinden.

Focus 2018

We hebben in december een paar keer uitgebreid gesproken met Justus over de lopende projecten. We zijn tevreden over hoe het studiefonds loopt en ook de IT-shop doet het ook goed. Die maakt maandelijks een winst van € 100. Het kippenproject is moeizaam op gang gekomen en er zijn slechts 6 bewoners die ermee aan de slag zijn gegaan. Wij vinden dat hij onvoldoende en niet tijdig met ons heeft gecommuniceerd over de strubbelingen.

Uit zijn verhaal blijkt ook dat de druk op hem vanuit de gemeenschap groot is. De meeste mensen (60%) zijn positief over zijn plannen, maar er zijn er ook die meer verwachten dan wij willen geven. Over het samenwerken op basis van 50-50 zoals wij al jaren doen, zijn ze niet tevreden. Justus vindt het moeilijk om daarmee om te gaan. Hij vindt het idee om samen te werken met een sparring partner / coach die hem hierbij kan steunen een goede gedachte.

In 2018 zullen we de focus leggen op het studiefonds. Voor andere projecten stellen we alleen geld beschikbaar onder twee voorwaarden:

 • er ligt een aanvraag met een concreet plan op basis van onze 50-50 aanpak
 • er is geld beschikbaar om een dergelijk plan te financieren

Eind januari hebben we weer video contact met Justus. We hebben hem ook gevraagd een korte rapportage op te stellen voor onze donateurs.

Hieronder het Financieel Verslag 2017.

Helaas hebben we de begrote inkomsten (€ 7.500) uit donaties  niet gerealiseerd. De inkomsten waren € 1.500 minder. De uitgaven zijn € 250 binnen de begroting gebleven. Het resultaat is – € 1.275.

Spannend

De afgelopen week hebben we twee keer via WhatsApp een videochat met Justus gehad.

Het contact met Justus was de laatste weken niet goed en we konden er niet achter komen hoe dat kwam. We hadden weinig informatie over de voortgang van het kippenproject en we ontvingen geen financiële updates meer. Die hebben we nu ontvangen.

Het Studiefonds loopt goed. We hebben een goed overzicht van de studenten die een beurs krijgen en de resultaten die zij boeken. We hebben nog geen goed zicht op de activiteiten die Justus met de studenten organiseert om kleine projectjes uit te voeren ten behoeve van de gemeenschap. Een ander minpunt is dat de studenten op de polytechnische school geen beurs hebben gekregen, dat willen we recht zetten.

De IT-shop loopt goed: de opbrengsten voor het kopiëren, printen en lamineren van documenten is ver boven de verwachtingen. Fotografie en computercursussen lopen redelijk goed. Over het hele jaar is een winst geboekt van bijna € 1.000 (23% van de omzet).

Onze vermoedens rond het kippenproject blijken te kloppen. Het project komt moeizaam van de grond. De deelnemende bewoners zijn niet serieus genoeg met het project bezig of hebben geen geld om een kippenren te bouwen. Justus heeft er moeite mee om dit toe te geven. Het staat er alleen voor, wij denken dat hij het moeilijk vindt om alle problemen in zijn eentje te moeten oplossen.

We willen heel graag dat Justus doorgaat met deze drie projecten, dat is in het belang van de kinderen van Manda! We zijn wel kritisch ten aanzien van het kippenproject. We hebben Justus gevraagd (opgedragen) contact op te nemen met George Baya, een van de managers van Kidscare, een (Nederlands-Keniaans) project dat in de buurt van Manda wordt uitgevoerd. George is economisch geschoold en bereid Justus te helpen als sparringpartner. We hebben gevraagd om voor 1 januari een uitgebreide evaluatie over 2017 te sturen en voorstellen hoe verder te gaan in 2018.

We hebben er vertrouwen dat Justus met hulp van George verder kan. Binnenkort meer informatie.

Hoe gaat het met Justus?

Het jaar loopt ten einde. We zullen jullie de komende weken nader informeren over hoe het gaat met het project van Justus in Manda. Wij weten dat het project met de studiebeurzen goed verloopt. Het daarvoor beschikbare budget (€ 3.000) is aan de betreffende leerlingen en scholen uitgekeerd.

Ook de IT shop loopt goed, de inkomsten stijgen en Justus breidt zijn activiteiten langzaam uit.

We weten niet hoe het gaat met twee andere projecten: het kippenproject en het vrijwilligers project. We hebben inmiddels wel signalen ontvangen van Justus dat hij tegenslagen heeft, maar weten niet precies wat en hoe. Daarover later meer.

Voor het komend jaar willen we in elk geval doorgaan met de studiebeurzen. Dit is voor ons het belangrijkste project. Daarvoor hebben we op dit moment ongeveer € 2.000 in kas. Wij hopen en verwachten dat we op 1 januari beschikken over voldoende middelen om dit project en mogelijk andere projecten te kunnen voortzetten.